Materiały na zebranie Rady Rodziców

1. Statut Technikum 5-letnie

2. Regulamin Samorządu Uczniowskiego 

Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

im. J. Dziubińskiej w Golądkowie