Współpraca krajowa

Mocną stroną ZS CKR im. J. Dziubińskiej w Golądkowie jest współpraca z wieloma jednostkami działającymi na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich w tym z instytutami naukowymi i uczelniami wyższymi. Dzięki niej młodzież i nauczyciele mają dostęp do specjalistycznej literatury, możliwość uczestniczenia w szkoleniach, konferencjach i wyjazdach studyjnych w kraju i za granicą.

Celem współpracy jest wspieranie szkoły w zdobywaniu i wykorzystywaniu w procesie kształcenia nowoczesnej wiedzy i umiejętności w obszarze odpowiadającym zakresowi działalności instytutów i szkoły.

Zespół Szkół w Golądkowie współpracuje z sześcioma instytutami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

 

Instytut Technologiczno – Przyrodniczy w Falentach

(porozumienie zawarte 20.12.2010 r.)itpf

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

(porozumienie zawarte 20.12.2010 r.)IUNG

Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie

(porozumienie zawarte 30.12.2010 r.)IER

Oddział Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Jadwisinie

oraz 

Instytut Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie

(porozumienie zawarte 20.12.2010 r.)IHAR

Państwowy Instytut Weterynaryjny – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach

(porozumienie zawarte 31.01.2011 r.). 

piw

współpracujemy również z następującymi jednostkami:

Krajowe Centrum Edukacji Rolniczej w Brwinowie

kcer

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie

modr

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

sggw

Agencja Rynku Rolnego w Warszawie

ARR

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Warszawie

ARiMR

Agencja Nieruchomości Rolnych w Warszawie

ANR

Dzięki współpracy do szkolnej biblioteki systematycznie wpływają różnego rodzaju publikacje prezentujące działalność instytutów i jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.